Obchodné podmienky

Adresa pre reklamácie a vrátenie tovaru:

Adresa zeberneho miesta :

Expandeco- marikoo.sk
Fraňa Kráľa 16

966 81 Žarnovica


Telefon: +420 733 153 813 (od 8:00-12:00, od 13:00 do 15:00)

infonavahoo@gmail.com 

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý tento formulár: sk_formular

 


Pokiaľ chcete za tovar vrátiť peniaze - je potreba uviesť číslo účta IBAN.

Peniaze za vrátený tovar zasielame do 14 dní, podľa zákona.

Do balíčka pridajte vždy nejaký odkaz, aby sme mali predstavu, prečo tovar vraciate a či chcete vrátiť peniaze alebo vymeniť veľkosť. 

 

PODMIENKY používania e-shopu marikoo.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") spoločnosti

Fyzické osoby

Viktor Sedlák

so sídlom Nádražní 183, 691 25 Vranovice

IČO: 75227461, so sídlom, e-mailom infonavahoo@gmail.com, telefónnym číslom 733 153 813. (ďalej len "My" alebo "Predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti Vás ako kupujúcich a Nás ako predávajúcich, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluva") uzatvorenej prostredníctvom E-shopu na webovej stránke navahoo.cz

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu.

Ustanovenia týchto Podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú v českom jazyku. Obchodné podmienky môžeme jednostranne meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.

Ako viete, komunikujeme predovšetkým na diaľku. Preto je predmetom našej Zmluvy aj použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ktoré nám umožňujú vzájomnú dohodu bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a Zmluva sa tak uzatvára na diaľku v prostredí E-shopu, prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie E-shopu").

Ak je niektorá časť Podmienok v rozpore s tým, na čom sme sa vzájomne dohodli v rámci procesu Vášho nákupu v našom E-shope, má táto konkrétna dohoda prednosť pred Podmienkami.

 

NIEKTORÉ DEFINÍCIE

Cena znamená peňažnú sumu, ktorú zaplatíte za Tovar;
Cena za dopravu je peňažná suma, ktorú zaplatíte za doručenie Tovaru vrátane nákladov na jeho balenie;
Celková cena je súčet Ceny a Poplatku za dopravu;
DPH je daň z pridanej hodnoty v súlade s platnými právnymi predpismi;
Faktúra znamená daňový doklad vystavený v súlade so Zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
Objednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s nami;
Užívateľský účet znamená účet zriadený na základe Vami poskytnutých údajov, ktorý umožňuje uchovávanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzatvorených Zmlúv;
Vy ste osoba nakupujúca v Našom E-shope, právne označovaná ako kupujúci;
Tovar je čokoľvek, čo si môžete kúpiť v E-shope.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POKYNY

Nákup Tovaru je možný len prostredníctvom webového rozhrania E-shopu.
Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť nám všetky informácie správne a pravdivo. Preto budeme považovať informácie, ktoré ste nám poskytli v Objednávke, za správne a pravdivé.
V Našom E-shope poskytujeme aj prístup k recenziám Tovaru, ktoré vypracovali iní spotrebitelia. Autenticitu takýchto recenzií zabezpečujeme a kontrolujeme tak, že recenzie priraďujeme ku konkrétnym Objednávkam, takže v našom internom systéme vidíme pri každej recenzii priradené ID Objednávky a dokážeme tak overiť a preukázať, že recenzia je od skutočného spotrebiteľa.

UZAVRETIE ZMLUVY

Zmluvu s nami možno uzavrieť len v českom jazyku.
Zmluva sa uzatvára na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie znášate Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú platíte za používanie týchto prostriedkov (t. j. najmä za prístup na internet), takže nemusíte očakávať žiadne dodatočné náklady účtované Nami nad rámec Celkovej ceny. Odoslaním Objednávky súhlasíte s Naším používaním prostriedkov diaľkovej komunikácie.
Aby sme mohli uzavrieť Zmluvu, musíte vytvoriť Objednávku v E-shope. Tento návrh musí obsahovať nasledujúce informácie:
Informácie o Tovare, ktorý kupujete (v E-shope označíte Tovar, o ktorého kúpu máte záujem, tlačidlom "Do košíka");
informácie o Cene, Poplatku za dopravu, Spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie sa zadávajú v rámci vytvárania Objednávky v používateľskom rozhraní E-shopu a informácie o Cene, Poplatku za dopravu a Celkovej cene sa poskytujú automaticky na základe Tovaru, spôsobu doručenia a spôsobu platby, ktorý ste si vybrali;
Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré nám umožnia doručiť Tovar, najmä Vaše meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
Počas procesu vytvárania Objednávky môžete údaje meniť a kontrolovať až do jej dokončenia. Po vykonaní kontroly stlačením tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" bude Objednávka dokončená. Pred stlačením tlačidla však musíte potvrdiť, že ste si prečítali tieto Podmienky a súhlasíte s nimi, inak nebude možné Objednávku dokončiť. Na potvrdenie a vyjadrenie súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" sa všetky vyplnené informácie odošlú priamo nám.
Vašu Objednávku potvrdíme čo najskôr po jej doručení Nám správou zaslanou na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Potvrdenie bude obsahovať zhrnutie Objednávky a tieto Obchodné podmienky ako prílohu e-mailovej správy. Obchodné podmienky

ÚČET UŽÍVATEĽA

Na základe vašej registrácie v e-shope máte prístup k svojmu používateľskému kontu.
Pri registrácii svojho používateľského konta ste povinní správne a pravdivo uviesť všetky zadané informácie a v prípade ich zmeny ich aktualizovať.
Prístup do používateľského konta je zabezpečený používateľským menom a heslom. Je vašou povinnosťou zachovať dôvernosť tohto prístupu a tieto informácie nikomu neposkytovať. V prípade ich zneužitia za to nenesieme zodpovednosť.
Používateľské konto je osobné, a preto nie ste oprávnení umožniť jeho používanie tretím stranám.
Vaše používateľské konto môžeme zrušiť, najmä ak ste ho nepoužívali viac ako 2 roky alebo ak ste porušili svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.
Používateľské konto nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru.

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou za Tovar v rámci E-shopu a cenou uvedenou v Návrhu objednávky platí cena uvedená v Návrhu objednávky, ktorá sa vždy zhoduje s cenou v Zmluve. V rámci Návrhu objednávky je uvedená aj Cena za dopravu, resp. podmienky, za ktorých je doprava bezplatná.
Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.
Úhrada Celkovej ceny bude od vás požadovaná po uzatvorení Zmluvy a pred dodaním Tovaru. Celkovú cenu môžete uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
Kartou online. V tomto prípade sa platba uskutoční prostredníctvom platobnej brány Gopay a platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 1 dňa.
Platba na dobierku. V tomto prípade sa platba uskutoční pri dodaní Tovaru oproti dodaniu Tovaru. V prípade platby na dobierku je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
Faktúra bude vystavená elektronicky po zaplatení Celkovej ceny a bude vám zaslaná na vašu e-mailovú adresu. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k Tovaru a dostupná v Používateľskom konte.
Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prejde až po zaplatení Celkovej ceny a prevzatí Tovaru. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena uhradená pripísaním na Náš účet, v opačnom prípade je uhradená v čase platby.

DODANIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

Tovar vám bude doručený do 7 dní spôsobom podľa vášho výberu, pričom si môžete vybrať z nasledujúcich možností:
Osobný odber na predajniach spoločnosti, Zásilkovňa, Uloženka;
doručenie prostredníctvom GLS, PPL CZ, DHL, Zásilkovna;
Tovar je možné doručiť len v rámci Českej republiky.
Doba dodania Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba dodania Tovaru vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Čas uvedený v týchto Podmienkach je len orientačný a môže sa líšiť od skutočného času dodania. V prípade osobného odberu v našej prevádzke vás budeme vždy informovať o možnosti vyzdvihnutia Tovaru e-mailom.
Po prevzatí Tovaru od prepravcu je vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi a Nám. V prípade, že sa na obale vyskytne akákoľvek vada, ktorá svedčí o neoprávnenej manipulácii a vniknutí do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od Dopravcu prevziať.
V prípade, že porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadu podľa bodu 6.4 Podmienok, nemá to za následok porušenie našej povinnosti dodať Vám Tovar. Zároveň Vaše neprevzatie Tovaru neznamená odstúpenie od Zmluvy medzi nami a Vami. V takomto prípade však máme právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy alebo Tovar uskladniť, za čo máme od Vás nárok na poplatok vo výške 150 Kč. Ak sa rozhodneme odstúpiť od Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom, keď Vám odstúpenie od Zmluvy doručíme. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie Ceny prepravy ani právo na náhradu prípadnej škody.
Ak z dôvodov na Vašej strane dôjde k opätovnému doručeniu Tovaru alebo k jeho doručeniu iným spôsobom, ako bolo dohodnuté v Zmluve, je Vašou povinnosťou uhradiť nám náklady na takéto opätovné doručenie. Platobné údaje na úhradu týchto nákladov Vám budú zaslané na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 14 dní od doručenia e-mailu.
Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Vás v okamihu prevzatia Tovaru. V prípade, že si Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadu podľa bodu 6.4 Podmienok, nebezpečenstvo škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť Tovar prevziať, ale z dôvodov, ktoré ste nemohli ovplyvniť, ste ho neprevzali. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare znamená, že od tohto momentu znášate všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením alebo akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti, budeme vás v takom prípade vždy informovať:
mimoriadneho výpadku vo výrobe Tovaru a vždy vám poskytneme novú predpokladanú dobu dostupnosti alebo informáciu, že Tovar nebude možné dodať;
oneskorenia dodávky Tovaru od nášho Dodávateľa a my Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Zaručujeme, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa článku 6.7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä že Tovar:
zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;
je vhodný na účel, na ktorý ho požadujete a s ktorým súhlasíme;
je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu;
je vhodný na účel, na ktorý sa Tovar tohto typu bežne používa;
zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam Tovaru rovnakého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, a to aj s prihliadnutím na verejné vyhlásenia nás alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie;
je dodávaný s takým príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, aké môžete primerane očakávať, a
zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorá vám bola poskytnutá pred uzavretím zmluvy.
Práva a povinnosti týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
V prípade, že Tovar má vady, t. j. najmä ak nie je splnená niektorá z podmienok podľa článku 7.1, môžete nás o takejto vade informovať a uplatniť svoje práva z vadného plnenia (t. j. reklamovať Tovar) zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené v rámci Našich identifikačných údajov. Reklamáciu alebo výmenu môžete jednoducho adresovať prostredníctvom Nášho formulára na e-shope tu. Na uplatnenie reklamácie môžete použiť aj nami poskytnutý vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 Obchodných podmienok. Pri uplatnení práva z vadného plnenia si musíte zvoliť spôsob riešenia vady a túto voľbu nemôžete bez Nášho súhlasu dodatočne zmeniť. Reklamáciu vybavíme v súlade s právom z vadného plnenia, ktoré ste uplatnili.
Ak je Tovar vadný, máte nasledujúce práva:
na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru alebo
na odstránenie vady opravou Tovaru,
pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom, čo sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez toho, aby to pre vás predstavovalo značné ťažkosti.

Odstránenie vady môžeme odmietnuť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady.
Máte tiež právo na:
primeranú zľavu z Ceny alebo
odstúpiť od Zmluvy,
ak:

odmietneme vadu odstrániť alebo ju neodstránime v súlade so zákonom;
sa vada opakuje,
vada je podstatným porušením Zmluvy; alebo
z nášho vyhlásenia alebo okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranej lehote alebo bez podstatných ťažkostí pre vás.
Právo na odstúpenie od Zmluvy nevzniká, ak je vada Tovaru nepodstatná.
Ak ste vadu Tovaru spôsobili sami, práva z vadného plnenia vám nevznikajú.
Vadou Tovaru nie je opotrebenie spôsobené bežným používaním Tovaru alebo v prípade použitého Tovaru opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jeho predchádzajúceho používania.
Pri uplatnení reklamácie vám vydáme písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedené:
dátum, kedy ste reklamáciu uplatnili;
čoho sa reklamácia týka;
aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete;
Vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácií o vybavovaní reklamácie.
Ak sa nedohodneme na dlhšej lehote, nedostatky odstránime do 30 dní od prijatia reklamácie a na uvedených kontaktných údajoch vám poskytneme informácie o vybavení reklamácie. Ak táto lehota uplynie márne, môžete odstúpiť od Zmluvy alebo požiadať o primeranú zľavu.
O vybavení reklamácie vás budeme informovať e-mailom a vydáme vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Ak je reklamácia oprávnená, máte nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov. Tieto náklady ste povinní preukázať, napr. účtenkami alebo potvrdením o odoslaní. V prípade, že bola vada odstránená dodaním nového Tovaru, je Vašou povinnosťou vrátiť nám pôvodný Tovar, pričom náklady na jeho vrátenie znášame My.
V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a reklamovať vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní od prevzatia Tovaru.
Ak ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť si práva z vadného plnenia pre vadu, ktorá sa vyskytne na spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

K odstúpeniu od zmluvy, t. j. k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi nami a vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku alebo v iných ustanoveniach Obchodných podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
V prípade, že ste spotrebiteľ, t. j. osoba, ktorá nakupuje Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, alebo ak ide o kúpu tovaru, tak do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko kusov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, táto lehota začína plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky.
Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (vyplnením retinového formulára v e-shope, a najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené v Našich identifikačných údajoch). Môžete tiež použiť nami poskytnutý vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 Obchodných podmienok.
Ani ako spotrebiteľ však nemôžete odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy plnenie uvedené v § 1837 Občianskeho zákonníka.
Lehota na odstúpenie od Zmluvy podľa článku 8.2 Obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak nám počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy zašlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 8.2 Podmienok ste povinný zaslať nám Tovar do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy a znášate náklady na vrátenie Tovaru. Na druhej strane máte od Nás nárok na vrátenie Poplatku za dopravu, avšak len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu nami ponúkanému spôsobu doručenia Tovaru. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy z Našej strany uhradíme aj náklady na vrátenie Tovaru k Nám, ale opäť len do výšky Poštovného zodpovedajúceho najlacnejšiemu spôsobu doručenia Tovaru, ktorý sme ponúkli.
V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy na účet, z ktorého bola pripísaná, alebo na účet, ktorý ste si vybrali pri odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená, kým nám Tovar nebude doručený alebo kým nám nepredložíte doklad o jeho vrátení. Prosím, vráťte nám Tovar čistý, pokiaľ možno vrátane pôvodného obalu.
V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 8.2 Podmienok nám však zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, t. j. spôsobom, akým by ste sa s Tovarom oboznámili v kamennom obchode. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení započítať pohľadávku na náhradu nákladov proti Vašej pohľadávke na vrátenie Ceny.
Sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, ako Vám Tovar dodáme, ak existujú objektívne dôvody, pre ktoré Tovar nemožno dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru), a to aj pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 6.1 Podmienok. Od Zmluvy môžeme odstúpiť aj vtedy, ak je zrejmé, že ste v Objednávke úmyselne uviedli nesprávne údaje. V prípade, že Tovar kupujete v rámci svojej podnikateľskej činnosti, t. j. ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.

RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI

Vo vzťahu ku kupujúcim nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
Sťažnosti spotrebiteľov vybavujeme prostredníctvom elektronickej adresy infonavahoo@gmail.com. Na elektronickú adresu kupujúceho zašleme informáciu o vybavení reklamácie.
Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak má náš právny vzťah s vami medzinárodný prvok (napr. budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), bude sa tento vzťah vždy riadiť právom Českej republiky. Ak ste však spotrebiteľ, vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov nie sú touto zmluvou dotknuté.
Všetka písomná korešpondencia s vami sa bude doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená pri našich identifikačných údajoch. Korešpondenciu budeme doručovať na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, vo Vašom používateľskom účte alebo prostredníctvom ktorej ste nás kontaktovali.
Zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe Našej písomnej dohody. Tieto Podmienky však môžeme zmeniť, avšak takáto zmena nebude mať vplyv na už uzavreté Zmluvy, ale len na Zmluvy uzavreté po dátume účinnosti zmeny. O zmene Vás však budeme informovať len v prípade, ak ste si vytvorili Užívateľský účet (aby ste mali tieto informácie pre prípad, že si objednáte nový Tovar, ale zmena nezakladá právo na ukončenie Zmluvy, keďže nemáme Zmluvu, ktorú by bolo možné ukončiť) alebo Vám máme na základe Zmluvy pravidelne a opakovane dodávať Tovar. Informáciu o zmene vám zašleme na vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Ak od vás nedostaneme oznámenie do 14 dní od zaslania informácie o zmene, nové podmienky sa stanú súčasťou našej Zmluvy a budú sa vzťahovať na ďalšiu dodávku Tovaru po nadobudnutí účinnosti zmeny. Výpovedná lehota v prípade, že podáte výpoveď, je 2 mesiace.
V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, zlyhanie subdodávateľa a pod.), nezodpovedáme za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s udalosťou vyššej moci a ak stav vyššej moci trvá dlhšie ako 10 dní, máme My aj Vy právo odstúpiť od Zmluvy.
Vzorový formulár na uplatnenie reklamácie a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy sú priložené k Zmluvným podmienkam.
Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Tieto Podmienky a Potvrdenie objednávky so zhrnutím objednávky však vždy dostanete e-mailom, a preto budete mať vždy prístup k Zmluve bez našej účasti. Odporúčame vám, aby ste si Potvrdenie objednávky a Podmienky vždy uložili.
Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2023

Affiliate program